Армировка и бетон

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител, код 582030

Специалност: Армировка и бетон, код 5820303

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобито

право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
  Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1.

Здравословнии безопасниусловиянатруди

опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3.

Трудовоиосигурителноправо. Организация

на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

170

366

536

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
.3. Основинастроителната механика 10   10
.4. Транспортни дейности в строителството 24   24
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
.6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   90
.8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

 

106

106

9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 20 52 72
1. ВиК на сгради 8 28 36
2. Електрически инсталации в сградите 12 24 36
  ВСИЧКОА1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност „Армировка и бетон“ обучаемият трябва:

Да знае:

-          Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството.

-          Основните изисквания за опазване на околната среда.

-          Рационално да използва енергията и строителните материали.

-          Видовете архитектурни и конструктивни чертежи.

-          Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение.

-          Основните изисквания за качество на материалите за бетон и армировка.

-          Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване.

-          Фактори, влияещи върху якостта на бетона.

-          Инструменти и машини за направа на армировъчни изделия и бетонови смеси.

-          Начините за приготвяне и транспортиране на бетонни смеси.

-          Полагане и уплътняване на бетонни смеси.

-          Начини за изработване, транспорт и монтаж на армировъчни изделия.

-          Начини за осигуряване на необходимото покритие на армировката.

-          Ускореното втърдяване на бетона и грижи за бетона след полагането му.

-          Начините за съхранение и поддържане на машините, инструментите и оборудването.

-          Спазване на технологичната последователност при изпълнение на дадена технологична операция.

-          Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация.

Да може:

-          Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план, план на основи/ скици, технологични схеми.

-          Да поддържа ред и чистота на работното си място и на строителната площадка.

-          Да работи правилно и безопасно с машините, механизмите, инструментите и материалите.

-          Да сортира и подрежда армировъчна стомана и заготвена армировка.

-          Да изправя ръчно и да отрязва армировъчна стомана.

-          Да огъва ръчно и машинно армировъчни пръти.

-          Да монтира армировка за всички видове конструктивни елементи.

-          Да избира подходящо технологично решение.

-          Да приготвя, полага и уплътнява различни видове бетони при различни условия.

-          Да полага грижи за бетона при отлежаването му.

-          Да товари и разтоварва строителни материали и изделия.

-          Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка.

-          Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на армировъчните и бетоновите работи.

-          Да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършените армировъчни и бетонови работи.

-          Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката.

-          Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита.

-          Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ.

-          Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +