Агроекология - трета

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Агроеколог, код 621140

Специалност: Агроекология, код 6211401

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка 180 148 32
1. Здравословни и безопасни условия на труда 23 20 3
2. Компютърно обучение 31 16 15
3. Основи на пазарната икономика 15 15 0
4. Общи условия на трудово-правното законодателство 18 18 0
5. Езиково обучение 32 20 12
6. Бизнес комуникации 22 20 2
7. Екологично законодателство и нормативна уредба 20 20 0
8. Маркетинг 19 19 0
         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка

200

60

140

1. Агрохимия и агроклиматология

50

20

30

2. Агрометеорология и агроекология

40

20

20

3. Агробиология и принципи на устойчивото земеделие

50

10

40

4. Аграрна икономика

60

10

50

         
ІІІ. Специфична за специалност 6210401 задължителна професионална 560 230 330
1. Почвознание 15 15  
2. Устойчиво управление на земите 18 18  
3. Основи на екологията 10 10  
4. Екологичен мониторинг 20 20  
5. Екологично законодателство 20 20  
6. Селскостопанска техника 20 20  
7. Растениевъдство 20 20  
8. Животновъдство 20 20  
9. Агроекология 18 18  
10. Биологично животновъдство 20 20  
11. Биологично растениевъдство 20 20  
12. Микробиология 15 15  
13. Аналитична химия и инструментални методи за анализ 14 14  
14. Учебна практика по:      
14.1. Почвознание 33   33
14.2. Животновъдство 33   33
14.3. Растениевъдство 33   33
14.4. Селскостопанска техника 30   30
14.5. Биологично животновъдство 50   50
14.6. Биологично растениевъдство 50   50
14.7. Агроекология 51   51
14.8. Екологичен мониторинг 30   30
14.9. Работа с машинно-тракторни агрегати 20   20
15. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 960 438 522

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Агроеколог - код 621140 и специалност Агроекология - код 6211401, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да знае:

-   Историята на опазването на околната среда и традиционните знания за взаимодействието на елементите в една агросистема екосистема, част от която е човека;

-   Методите и оценките за въздействието на селско-стопанските практики върху опазването на околната среда;

-   Принципите на опазването на почвите, водите, особено в районите засегнати от почвена и ветрова ерозия;

-   Да знае правилата за поддържане на ландшафта;

-   Механизмите за опазване на биологичното разнообразие;

-   Принципите и механизмите за поддържане на биологичното равновесие при производството на земеделска продукция;

-   За опазване, измерване и неутрализиране на остатъчни количества нитрати и пестициди;

-   Нормите на замърсяване от селско-стопански източници за райони със заразени почви от пестициди и нитратно уязвими зони;

-   Да насърчава опазването на земи с висока природна стойност и промяна на начина на земеползване;

-   Да знае правилата и механизмите за поддържане екологичното равновесие при организиране и реолазиране на производство, гарантиращо устойчиви доходи на земеделците;

-   Характеристиките на растителни и животински продукти, които не носят здравен риск за потребителите;

и да може:

-   Да прилага в ежедневието си традиционните знанията правилата, по които функционира агросистемата, в която производителят е основен фактор;

-   Да работи с основния понятиен апарат от агроекологията;

-   Да прилага научените методи и оценки за въздействието на селско-стопанските практики върху опазването на околната среда;

-   Да спазва принципите на опазването на почвите, водите, особено в районите засегнати от почвена и ветрова ерозия;

-   Да знае да прилага правилата за поддържане на ландшафта;

-   Да спазва механизмите за опазване на биологичното разнообразие;

-   Да спазва принципите ида прилага механизмите за поддържане на биологичното равновесие при производството на земеделска продукция;

-   Да опазва, измерва и неутрализира остатъчни количества нитрати и пестициди чрез биологични практики;

-   Да прилага нормите на замърсяване от селско-стопански източници за райони със заразени почви от пестициди и нитратно уязвими зони;

-   Да насърчава опазването на земи с висока природна стойност и промяна на начина на земеползване;

-   Да знае да прилага на практика правилата и механизмите за поддържане екологичното равновесие при организиране и реолазиране на производство, гарантиращо устойчиви доходи на земеделците;

-   Да съблюдава характеристиките на растителни и животински продукти, които не носят здравен риск за потребителите.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +