Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител, код 582030

Специалност: Строително тенекеджийство, код 5820311

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

170

366

536

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Транспортни дейности в строителството 24   24
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

 

106

106

9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 52 72
1. ВиК на сгради 8 28 36
2. Електрически инсталации в сградите 12 24 36
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност „Строително тенекеджийство“ обучаемият трябва:

Да знае:

-          Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството.

-          Основните изисквания за опазване на околната среда.

-          Рационално да използва енергията и строителните материали.

-          Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли.

-          Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение.

-          Инструментите и тяхното предназначение при строително тенекеджийство.

-          Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване.

-          Стоманите, използвани в тенекеджийските работи.

-          Предпазването от корозия на металните изделия.

-          Приспособленията, механизмите и машините при тенекеджийските работи.

-          Подготвителните строително-тенекеджийски работи.

-          Технологията на изпълнение на тенекеджийските работи.

-          Монтажът на тенекеджийски изделия.

-          Видовете тенекеджийски изделия.

-          Изготвянето на елементи, детайли и шаблони.

-          Изготвянето на обшивка на покриви, на капандури, комини, калкани, шахти, корнизи, подпрозоречни прагове.

-          Начините за разкрояване, нарязване, огъване, направа, фалцване.

-          Изработката, монтажа и демонтажа на улами, улуци, водосточни тръби, водосточни казанчета, щорцове от ламарина.

-          Начините за приемане и измерване на строително-тенекеджийските работи.

-          Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на строително-тенекеджийските работи.

-          Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация.

Да може:

-          Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове.

-          Да подбира правилно стоманите.

-          Да използва антикорозионни покрития за предпазване на металните изделия.

-          Правилно да използва приспособленията, механизмите и машините при железарските и тенекеджийските работи.

-          Да спазва технологията на изпълнение на железарските и тенекеджийските работи.

-          Да изпълнява монтаж на железарски и тенекеджийски работи.

-          Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа.

-          Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка.

-          Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на строително-тенекеджийските работи.

-          Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката.

-          Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита.

-          Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ.

-          Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +